برگزاری دوره های مدیریت و کار آفرینی Business Coaching

پارادایم شیفت مدیریت سنتی به مدیریت کوچینگ محور انتخاب یا ضرورت

برگزاری کارگاه های؛ رهبری، رفتار شناسی ، ارتباطات ، کارتیمی ، کوچینگ ، هوش هیجانی ، حل مسئله و تصمیم گیری ، فروش ، تعارضات برای مدیران ارشد و کارشناسان سازمان ها

دوره های MBA با کارگاه های رفتار شناسی با مدل دیسک

شروع دوره های MBA با کارگاه های رفتار شناسی با مدل دیسک چه مزیت هایی برای دانشجویان و فراگیران دوره های MBA دارد .

رفتار شناسی با مدل دیسک

در حال بهره برداری از مزایای این پکیج در حوزه های فروش، رهبری، تعارضات، استخدام، جانمایی کارکنان، کانون های ارزیابی، کارتیمی، ارزیابی ریسک رفتاری، توسعه فردی، کوچینگ، مد، ورزش، زوجین، استعدادیابی ، تغییرات سازمانی ، و مشاوره های شغلی و تحصیلی هستیم

دکتر علیرضا تفرشی

دکتر علیرضا تفرشی

پژوهنده ، سخنران، مدرس و مشاور