درباره من

دکتر علیرضاتفرشی

دکترای تخصصی مدیریت تولیدوعملیات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران 

مشاور جذب و استخدام 

کوچ کسب و کار 

مشاور مهارت های نرم