دانلود فایل آموزشی

پکیج آموزشی کارآفرینی
طرح کسب و کار
کارتیمی DISC
تولید ناب
ارتباطات  DISC
ارائه 3 دقیقه ای برای مدیران سازمانها
ابزارهای بروز آوری مدیران
مدیریت بحران
پکیج آموزشی آمادگی کارکنان جهت بازنشستگی
تصمیم گیری برای مدیران Decision Making for Managers
ابزارهای پژوهشی Research Tools
خلاقیت و نوآوری
کارتیمی - 17 اصل
کارگاه رزومه نویسی